TH

เมื่อการประกันภัย กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

www.aeoninsurance.co.th
ค้นหา : OK
ค้นหา
อิออน อินชัวรันส์ ...มอบความอุ่นใจมากกว่าที่เคย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Terms & Conditions
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์
บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (“อิออน อินชัวรันส์”) เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ทั้งนี้ การที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงผูกพัน ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฎอยู่นี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ โปรดระงับการเข้าชม และ/หรือการใช้บริการเว็บไซต์นี้
การจำกัดความรับผิด
อิออน อินชัวรันส์ ไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ การมีอยู่และใช้งานได้ รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายของข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ เอซีเอส อินชัวรันส์ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี
การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข
อิออน อินชัวรันส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า และการที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ ย่อมถือว่าท่านยอมผูกพันตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใช้แล้วทุกประการ
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ทั้งนี้ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เท่านั้น อิออน อินชัวรันส์ ไม่รับรอง รับประกัน หรือยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือในเนื้อหาข้อมูล หรือการให้บริการต่าง ๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์เหล่านั้น
ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงและยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าชม หรือใช้เว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ อิออน อินชัวรันส์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงไม่รับผิดต่อความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือการให้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวทุกกรณี
ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่า อิออน อินชัวรันส์ และบุคคลที่สามเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ ไม่มีสิทธินำเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบโดยวิธีการอื่นใด ไม่ว่าจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอิออน อินชัวรันส์
ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์รับรองว่า ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับ อิออน อินชัวรันส์ นั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ และไม่ถือเป็นความลับหรือเอกสิทธิส่วนบุคคล ทั้งนี้ อิออน อินชัวรันส์ มีสิทธิโดยชอบที่จะตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนมีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเสนอสินค้า หรือบริการให้แก่ท่าน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด รวมถึงสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องใด ๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นใน อิออน อินชัวรันส์ และ/หรือบริษัทใด ๆ ที่ เอซีเอส อินชัวรันส์ ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เว้นแต่จะถูกจำกัดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
ข้อจำกัดการใช้บริการเว็บไซต์
ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลหรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ หรือกระทำการอื่นใดอันมิชอบที่เป็นการรบกวน ก่อให้เกิดความล่าช้า หรือความยุ่งยากในการส่งข้อมูลของอิออน อินชัวรันส์หรือผู้ใช้บริการรายอื่น
ความรับผิดของผู้ใช้บริการ
ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงว่า ในกรณีที่อิออน อินชัวรันส์ได้รับความเสียหาย หรือสูญหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการเข้าชม และ/หรือใช้เว็บไซต์ ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึง ค่าทนายความ และ/หรือค่าธรรมเนียมศาล (ถ้ามี)) ให้แก่อิออน อินชัวรันส์
การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ
การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย