TH

เมื่อการประกันภัย กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

www.aeoninsurance.co.th
ค้นหา : OK
ค้นหา
AEON Ins Promotion

โปรโมชั่น

Promotion

ประกันการเดินทางภายในประเทศ (ต.ค. 63)

14 ตุลาคม 2563
Share on Facebook

ประกันการเดินทางภายในประเทศ
โปรแรงสบายกระเป๋า

คุ้มครอง
• ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
• ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
• การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

ข้อยกเว้นที่สำคัญ
• ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
• ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกโดยสารและมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
• ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม


ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
*หมายเหตุ : • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Hotline : 02-689-7139 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง • รายละเอียดอื่น ๆ และข้อยกเว้นความคุ้มครอง ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ • นายหน้าประกันภัยโดย บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด • ภาพประกอบใช้สำหรับโฆษณาเท่านั้น

โปรโมชั่นอื่นแนะนำ

Promotion recommend

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 (ต.ค. 63)

อ่านต่อ

ประกันภัยอุบัติเหตุ คุ้มครองสินเชื่อ (ต.ค. 63)

อ่านต่อ

ประกันการเดินทางภายในประเทศ (ต.ค. 63)

อ่านต่อ

ประกันภัยโรคมะเร็ง (ต.ค. 63)

อ่านต่อ

ประกันสุขภาพเด็ก (ต.ค. 63)

อ่านต่อ