TH

เมื่อการประกันภัย กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

www.aeoninsurance.co.th
ค้นหา : OK
ค้นหา
AEON Ins Promotion

โปรโมชั่น

Promotion

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง (ส.ค. 63)

01 สิงหาคม 2563
Share on Facebook

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
ซุกซนแค่ไหน! ก็เอาอยู่...

• คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและการเสียชีวิต
• ความรับผิดต่อทรัพย์สิน ชีวิต และร่างกายของบุคคลภายนอก
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
• ค่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 7 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (สัตว์เลี้ยงอายุ 8 ปี – 9 ปี ต้องตรวจสุขภาพ)
- สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการหรือเจ็บป่วย (ดูจากใบรับรองตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง)
- สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
- สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน
- จำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว

ข้อยกเว้นสำคัญ
1. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยใหม่เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
2. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
3. การถูกฆ่าโดยเจตนา ถูกวางยาพิษ หรือถูกกลั่นแกล้ง
4. ภาวะโรคขาดอาหาร หรือการจัดเก็บอาหารสัตว์ไม่ถูกสุขลักษณะ

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563
*หมายเหตุ : • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Hotline : 02-689-7139 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง • รายละเอียดอื่น ๆ และข้อยกเว้นความคุ้มครอง ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ • นายหน้าประกันภัยโดย บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด • ภาพประกอบใช้สำหรับโฆษณาเท่านั้น

โปรโมชั่นอื่นแนะนำ

Promotion recommend

ประกันภัยรถยนต์ (ส.ค. 63)

อ่านต่อ

ประกันอุบัติเหตุ 45+ (ส.ค. 63)

อ่านต่อ

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง (ส.ค. 63)

อ่านต่อ

ประกันภัย COVID-19 (ส.ค. 63)

อ่านต่อ

ประกันภัยทรัพย์สิน ภายในห้องชุด (ส.ค. 63)

อ่านต่อ

ประกันภัยโรคไข้เลือดออก (ส.ค. 63)

อ่านต่อ