TH

เมื่อการประกันภัย กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

www.aeoninsurance.co.th
ค้นหา : OK
ค้นหา
อิออน อินชัวรันส์ ...มอบความอุ่นใจมากกว่าที่เคย

นโยบายส่วนตัว

Privacy Policy
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (“อิออน อินชัวรันส์”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้บริการว่า ข้อมูลของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ (“ข้อมูล”) ที่ได้ให้ไว้กับ บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองจากการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการขึ้น (“นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำต้องทำการแจ้งให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า
การเปิดเผยข้อมูล
บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จะใช้มาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ดี บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ ที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

การเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบ กฎหมาย และ/หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ

การเปิดเผยข้อมูล เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการอื่นใดตามกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาใด ๆ และ/หรือผู้ตรวจสอบบัญชีของ บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

การเปิดเผยข้อมูลให้แก่พนักงานของ บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ตามความจำเป็น เพื่อใช้การปฏิบัติหน้าที่

การเปิดเผยต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องใด ๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นใน บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบริษัทใดๆ ที่บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ

การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตัวแทน คู่สัญญา และ/หรือผู้ให้บริการ สำหรับการดำเนินงานใด ๆ

การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ (ในกรณีที่ บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส(ประเทศไทย)จำกัด มอบหมายให้ สำนักงาน ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน)

หน้าที่ของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่น และจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์โดยใช้ชื่อ และรหัสผ่าน ของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ควรปฎิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้

เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ และจะต้องไม่นำรหัสผ่านที่เคยใช้กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทราบถึงรหัสผ่านขณะทำการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์

ไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ นำมาใช้ในการตั้งรหัสผ่าน

ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้บริการ และรหัสผ่านถูกเปิดเผย สูญหาย และ/หรือถูกขโมย ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องทำการแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ทราบในทันที


ทั้งนี้ บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากการใช้ชื่อผู้ใช้บริการ และรหัสผ่าน บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

แม้ว่า บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จะใช้นโยบายในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ทั้งนี้ ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ รับทราบว่า การเข้าสู่เว็บไซต์นั้นมีความเสี่ยง หรืออาจได้รับความเสียหายจากไวรัส ไม่ว่าจะเป็น ม้าโทรจัน (Trojan Horse) หนอนเว็บไซต์ (Worm) และ/หรือการเข้าถึงระบบและข้อมูล โดยมิได้รับอนุญาต ดังนั้น ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ จึงควรติดตั้ง โปรแกรมสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัย ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมป้องกันไวรัส รวมถึงระบบป้องกัน Firewall ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

ทั้งนี้ บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด อาจทำการเก็บรวบรวมสถิติในการเข้าชม และ/หรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงจำนวนผู้เข้าชม/ผู้ใช้บริการหรือเรื่องอื่นใด เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการให้บริการแก่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์
ข้อจำกัดความรับผิด
บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากการใช้บริการ เว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ข้อมูลของผู้เข้าชม/ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ถูกขโมย หรือถูกจารกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม