TH

เมื่อการประกันภัย กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

www.aeoninsurance.co.th
ค้นหา : OK
ค้นหา
Insurance Type2

ประกันภัย

insurance
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเป็นการประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัย เพื่อให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และเป็นหลักประกัน แก่สถานพยาบาลทุกแห่งว่าได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ให้การรักษาแก่ผู้ประสบภัยจากรถแน่นอน

ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

1. เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ)
2. ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ)
3. เจ้าของรถซึ่งนำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

ประกันภัยรถยนต์ : รายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกัน พ.ร.บ.

1. ค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับบาดเจ็บ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความผิด
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ 15,000 บาท ต่อคน
ทุพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท ต่อคน
การเสียชีวิตภายหลังรักษา 35,000 บาท ต่อคน
ทั้งนี้หรือตามที่กฏหมายกำหนด

2. ค่่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งผู้ประสบภัยได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิด โดยมีจำนวนเงินจำกัดต่อความรับผิดชอบ รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ 15,000 บาท ต่อคน
การเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ 200,000 บาท ต่อคน
การชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน
ทั้งนี้เงินจำนวนคุ้มครองสูงสุด รวมกัน ไม่เกิน 204,000 บาท ต่อหนึ่งคน*

3. ความรับผิดชอบต่อผู้ประสบภัยจากรถ ต่อครั้ง
รถนั่งไม่เกิน 7 คน 5,000,000 บาท ต่อคน
รถบรรทุก 5,000,000 บาท ต่อคน
รถโดยสารเกิน 7 คน 10,000,000 บาท ต่อคน

ตารางอัตราเบี้้ยประกันภัย พ.ร.บ. (รถยนต์)

ประเภทรถและขนาดรถยนต์
ประเภทประกันภัย
ซื้อประกันภัยนี้
รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน (เก๋ง) / กระบะ 4 ประตู
645.21 บาท
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล นํ้าหนักไม่เกิน 3 ตัน (กระบะ) / กระบะ 2 ประตู
967.28 บาท
รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล เกิน 7 คน (ตู้)
1,182.35 บาท

หมายเหตุ: บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและ

ตารางอัตราเบี้้ยประกันภัย พ.ร.บ. (รถจักรยานยนต์)

ขนาดรถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคล เบี้ยประกันรวม
ซื้อประกันภัยนี้
ไม่เกิน 75 ซีซี
161.57
เกิน 75 ซีซี ไม่เกิน 125 ซีซี
323.14
เกิน 125 ซีซี ไม่เกิน 150 ซีซี
430.14
เกิน 150 ซีซี
645.21
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 0-2689-7111 แฟกซ์ 0-2689-7141-2
E-mail : Info@aeoninsurance.co.th