TH

เมื่อการประกันภัย กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

www.aeoninsurance.co.th
ค้นหา : OK
ค้นหา

ข่าวสาร

NEWS & ACTIVITIES

แคมเปญ ลุ้นรับจับทอง กับ อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส

01 กรกฎาคม 2562
Share on Facebook

AW-Campaign-POSTER-WEB

เงื่อนไข : ผู้มีสิทธิร่วมรายการ ได้แก่ ผู้ซื้อประกันชีวิตซึ่งรับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่าน บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด นายหน้าประกันภัย ในระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 หรือลูกค้าเดิมที่เคยซื้อกรมธรรม์ประกันของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไว้ก่อนหน้านี้ โดยที่อายุกรมธรรม์ยังมีความคุ้มครองหรือยังมีผลบังคับ ณ วันที่จับรางวัล การ “ลุ้นรับจับทอง กับ อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส” ลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ทุกๆ กรมธรรม์นั้น บริษัทฯจะพิมพ์ฉลากรายชื่อ ลูกค้า 1 ฉลากตามจำนวนกรมธรรม์ที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะรวบรวมฉลากรายชื่อทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 159/22 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. และจะประกาศผลในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯและจะแจ้งผลรายชื่อผู้โชคดีทาง Website ,Facebook Fanpage, Line Official AEON Insurance ทั้งนี้ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิได้รับ 1 รางวัลเท่านั้น • ผู้ร่วมรายการนี้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมถึงนิติบุคคลและบริษัทห้างร้าน • ทั้งนี้การรับของรางวัล สามารถรับได้ ณ สำนักงานของบริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมรายการที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตกับทางบริษัทฯที่กรมธรรม์ยังมีความคุ้มครองหรือยังมีผลบังคับ ณ วันที่จับรางวัล • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นลูกค้าบัตรเครดิตอิออน บัตรสมาชิกอิออน และสินเชื่อทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) และต้องไม่ผิดนัดการชำระค่าเบี้ยประกันก่อนจะถึงวันรับรางวัล • ราคาของรางวัลทั้งหมดเป็นราคาตลาด ณ เดือน พฤษภาคม 2562 • รวมของรางวัลทั้งสิ้น 33 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 167,640 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) • โปรดสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมจากสื่อ ณ จุดขายหรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ • คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นยุติและสิ้นสุด