TH

เมื่อการประกันภัย กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

www.aeoninsurance.co.th
ค้นหา : OK
ค้นหา

เกี่ยวกับเรา

about Us
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
vision-mission
มุ่งหน้าสู่เป้าหมาย.. เพื่อความเป็นเลิศในทุกด้าน

วิสัยทัศน์
บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ไม่เคยหยุดนิ่งในการคิดค้นบริการที่เป็นเลิศให้กับคุณ รวมทั้ง
พัฒนาระบบบริหารที่จะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
นอกจากนี้ เรายังเน้นการสร้างผลกำไรที่เป็นธรรม ยึดมั่นใน
การสร้างความเชื่อถือและไว้ใจให้เกิดกับลูกค้า และร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจประกันในประเทศไทยให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและมั่นคง

พันธกิจ
บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
มีผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ในการรับประกันภัยและ
ประกันชีวิตต่างๆ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านประกันภัยฯ ทุก
ประเภทโดยเฉพาะงานที่มีความสลับซับซ้อนและใช้ทุนประกันภัย
สูง นอกจากนี้ เรายังได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและขีด
ความสามารถในการรับประกันภัย และประกันชีวิตจากบริษัท
ชั้นนำกว่า 40 บริษัทคุณภาพอีกด้วย

จุดมุ่งหมายของบริษัทฯ

  • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับคุณ
  • รับประกันภัยทุกประเภทด้วยเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม
  • แบ่งชำระเบี้ยประกันได้ เพื่อลดภาระให้กับผู้ใช้ประกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินของประเทศไทยเป็นอย่างดี
  • นำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการทำงาน เพื่อความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาระบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
  • ดูแลพนักงานให้ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องความก้าวหน้า อัตราค่าจ้างและสวัสดิการ
  • ส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบมืออาชีพ